Ratchadaporn

ประวัติการทำงาน

โปรแกรมเมอร์ บ.ไนซ์แอพพาเรล จำกัด ปี 2548
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร ปี 2550
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสมาร์ตแอปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Learn More
DSC_0157.JPG
 

บทบาทการสอนและบริการวิชาการ

แนวคิดด้านการทำงานเพื่อท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นั้น นอกจากงานสอนก็มีงานวิจัย และในงานวิจัยนั้น หากจะให้เกิดคุณค่า ควรนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปทำการถ่ายทอดให้แก่ชุมชน รวมถึงการนำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาได้ลงไปร่วมลงพื้นที่ทำงานวิจัยในชุมชนร่วมกับเรา สิ่งเหล่านี้นับว่าเกิดมูลค่ากลับมาอย่างมหาศาล

Learn More
 

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/ภารกิจ

DSC_0446.JPG
DSC_0322 - Copy.JPG
DSC_0211.JPG

ผลงานทางวิชาการ

การตีพิมพ์

การเป็นอาจารย์ นอกจากงานสอนแล้วต้องทำวิจัยและบริการวิชาการชุมชน ซึ่งความเห็นส่วนตัวแล้ว ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ครูบาร์อาจารย์ควรกระทำ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ดังนั้นจึงตั้งใจทำทุกหน้าที่อย่างดีที่สุด

ภารกิจ

งานบริการวิชาการ

เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์" ณ โรงเรียนดอนมดแดง 13 ก.ย. 61

Get in Touch

งานบริการวิชาการ

อบรม/สัมนา

กิจกรรมครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งคุณครูและนักเรียนทุกท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือแบบนี้อีกเช่นเคย

Get in Touch